Petites Jubelles VOF Stuurboord,26 8301 Knokke-Heist 

BTW: BE 0749 985 687 

Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

Betalen
Betaal veilig via Bankcontact, Paypal, iDEAL, Applepay, Kredietkaart of overschrijving. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen onmiddellijk gemeld te worden zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

Leveren
Wij verzenden je bestelling binnen 1-2 werkdagen. Bij afwijkende levertijden zullen we contact met je opnemen. Heb je je bestelling nodig voor een bepaalde datum? Neem contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden. We trachten een zo snel mogelijke levering te garanderen. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Omruilen
We proberen onze artikelen altijd naar volle tevredenheid af te leveren. Ben je toch niet tevreden van het product, mag je deze altijd terugzenden. Na ontvangst van je bestelling, heb je 14 dagen bedenktijd. Indien geruild wordt, verzenden we gratis het nieuwe product.

Artikelen aangekocht via de webshop van Petites-Jubelles, kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. Wij vragen u ook om ons binnen de 3 werkdagen op de hoogte te brengen indien u een product wenst te ruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper. Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

Op maat gemaakte bestellingen en bestelling met naam kunnen niet worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor onze cadeaubonnen en verzorgingsproducten, gezien de aard van het product.

Verzending
Wereldwijde levering. Geen verzendkosten boven de € 75 naar België en Nederland. Indien het pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons wordt gestuurd valt de retourkost ten laste van de klant.

Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Petites Jubelles kan echter niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van uw pakket tijdens de verzending hiervan.

Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde items, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde artikel in waarde verminderd is, behoudt Petites Jubelles zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig bekeken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een cadeaubon of omruiling voor een ander product.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant

Klachten
Wij trachten om de gepresenteerde artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op bovengenoemd garantiestelsel.

Geldt niet op opblaasspeelgoed.

Solden
Op onze artikelen die in sale zijn, kunnen geen extra kortingscodes of extra acties aan gekoppeld worden.

Privacy
De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Petites Jubelles mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen.

Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Actievoorwaarden
De korting is niet geldig met terugwerkende kracht De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingscodes daarnaast ook niet te gebruiken voor cadeaubonnen.

Petites Jubelles behoudt zich het recht om de actievoorwaarden te wijzigen. Deze zullen we vervolgens bekend via deze pagina.

Typfouten voorbehouden.

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op onze webpagina dewelke u bekijkt. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze disclaimer.

Petites Jubelles besteedt veel zorg aan het onderhouden van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Ondanks onze zorg en nauwlettende controle kan Petites Jubelles de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Petites Jubelles dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens een tijdelijk karakter hebben en zonder vooraankondiging, kunnen worden gewijzigd.

Petites Jubelles sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade dan ook, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Petites Jubelles is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Petites Jubelles is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Petites Jubelles is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten en/of servicediensten welke enigszins verbonden zijn aan het gebruik maken van de website, zoals mogelijke storingen, fouten of onderbrekingen van elektronisch betalingsverkeer.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, of indien u vragen of twijfels over de inhoud van onze site heeft dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@petites-jubelles.be.

U ziet dat een pagina volledig beveiligd is aan het slotje in de statusbalk en aan de vermelding “https” voorafgaand aan de URL. Bestel dus met een gerust gemoed en in alle veiligheid!

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-downs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Toepasselijk Recht
Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van Brugge is exclusief bevoegd.